Tekijänoikeuksien keskiössä on sopiminen

Tekijänoikeuden lähtökohtana on, että teoksen käytöstä sovitaan, ja korvataan asianmukaisesti sekä oikeasuhtaisesti. Toimiva tekijänoikeus pitää huolen luovien sisältöjen hyvästä saatavuudesta ja tekijöiden oikeudesta teosten käytöstä saataviin tuloihin. Miten voisimme vauhdittaa alan kasvua ja pitää samalla huolta aineettoman pääomamme arvosta? 

Kotimaassa pysyvät oikeudet ovat tärkeää pääomaa

Kuten kaikki luovat alat niin myös edustamani audiovisuaalinen ala on käynyt viime vuosien aikana läpi merkittävää murrosta. Markkinamme on kasvanut vauhdilla ja niin kotimainen sisältömme kuin sen tekijätkin nauttivat lisääntyvää kansainvälistä kiinnostusta. Murros on näkynyt erityisesti digitaalisen jakelun voimakkaana lisääntymisenä, jolloin myös oikeuksista sopimisen käytäntöjä on jouduttu tarkastelemaan uudelleen. Alamme ansio- ja erityisesti yritystoiminnan tulot muodostuvat pitkälti näiden oikeuksien myynnistä. Vahvaa tekijänoikeutta ja sen tuomaa suojaa voidaankin pitää kansallisena kilpailuetuna. 

Kansainvälistyvässä markkinassa on huolehdittava suomalaisten tekijänoikeuksien säilymisestä kotimaisessa omistuksessa. Riskinä on, että esimerkiksi suomalaiset AV-toimijat muuttuvat kansainvälisten toimijoiden huokeasti hinnoitelluiksi alihankkijoiksi. Tätä kehitystä voidaan ehkäistä muun muassa vahvistamalla tekijänoikeutta ja vähentämällä siihen kohdistuvia oikeudenrajoituksia. On tärkeää, että tekijöille ja luovan alan yrityksille turvataan tasapuolinen neuvotteluasema. Sopiminen on vahvan tekijänoikeuden perusedellytys. 

Audiovisuaalinen ala elää oikeuksien viidakossa

Audiovisuaalisen alan tuotantojen erityispiirteenä on laaja oikeudenhaltijoiden joukko ja tätä kautta moninaisten sopimusten tarve teoksia käytettäessä. Lisäksi AV-teosten lukuisat hyödyntämisikkunat luovat tarpeen useille lisensseille. Tämä hankaloittaa teosten sujuvaa käyttöä ja oikeuksista sopimista.

Ideaalitilanteessa sopimukset kattaisivat riittävät oikeudet teosten hyödyntämiseen siten, että oikeudenhaltijat saisivat asianmukaiset ja oikeasuhtaiset korvaukset. Parhaimmillaan sopimusten tulisi olla niin yksinkertaisia, ettei niiden ymmärtämiseen tarvitse laajaa perehtyneisyyttä tekijänoikeuden erityispiirteisiin.

Cuporen tuore tutkimus AV-alan sopimussuhteiden muutoksista osoittaa tekijöiden tekijänoikeudellisen osaamisen haasteet. Moni tekijöistä kokee, ettei heillä ole riittävää ymmärrystä omista oikeuksistaan, jolloin monesti sopimukset oikeuksien luovuttamisesta tuntuvat vaikeaselkoisilta tai jopa pelottavilta. 

Onkin ensiarvoisen tärkeää, että tekijänoikeusjärjestöille osoitetaan riittävästi resursseja tekijänoikeustiedon tuottamiseen ja teosten käyttöön liittyvän tiedon laajamittaisempaan keräämiseen. Näin tekijöiden ymmärrys omien oikeuksien arvosta ja merkityksestä osana elinkeinoa lisääntyy.

Kollektiivisopimukset lisäävät ennakoitavuutta ja oikeudenmukaisuutta

Avate Audiovisuaalisen alan tekijät ry. on Luovat ry:n uusin jäsen. Toimintamme keskittyy käsikirjoittajien, näyttelijöiden ja ohjaajien tekijänoikeudellisen aseman kehittämiseen, tulevaisuudessa myös oikeuksista sopimiseen ja niiden hallinnointiin.  Avaten tavoitteena on sopia käsikirjoittajien, näyttelijöiden ja ohjaajien tekijänoikeuksista kollektiivisesti. Tämä on konkreettinen tapa yksinkertaistaa sopimuksia ja oikeuksien hallintaa. 

Pohjoismaiset esimerkit osoittavat, että tekijänoikeuksien kollektiivihallinnolla voidaan tasapainottaa neuvotteluosapuolten välisiä voimasuhteita. Samalla kollektiivisopimukset tuovat ennakoitavuutta tuotantoihin, kun tekijänoikeuskorvaukset on mahdollista laskea budjetteihin kulloinkin voimassa olevien hinnoitteluiden mukaisesti. Voidaankin todeta, että tekijänoikeuksista kollektiivisesti sopimalla ja hallinnoimalla otetaan aidosti huomioon koko arvoketjun oikeutetut tarpeet.

Tekijänoikeutta koskevassa päätöksenteossa tuleekin edistää Luovat ry:n tavoitteiden mukaisesti Suomen ja EU-tasolla vahvaa tekijänoikeuteen ja sopimiseen perustuvan järjestelmää, kollektiivista hallinnointia kehittämällä. Lisäksi on kehitettävä tiedon saantia ja jakelua aineettomien oikeuksien arvon määrittelemiseksi, jolloin kyetään osaltaan parantamaan tietoisuutta aineettomien oikeuksien ja datan arvosta.