Luovien alojen työmarkkinat ovat jo poikkeuksellisen joustavat

Luovat ry on jättänyt lausuntonsa hallituksen esityksestä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lausunnon mukaan esitys ei ratkaise luovilla aloilla olevia sosiaali- ja työttömyysturvan ongelmia vaan monin paikoin estää työllistymistä.

Hallituksen esityksen tavoitteena on sen mukaan ”yksinkertaistaa työttömyysturvajärjestelmää ja lisätä työllisyyttä parantamalla työllistymiseen liittyviä kannustimia.”

Luovat ry kiinnittää huomiota siihen, että esitystä tehtäessä näkyy ajatellun pääasiassa perinteistä palkkatyötä tavallisilla  työmarkkinoilla. Luovat alat toimivat kuitenkin suurelta osin eri tavalla: Perinteisen kuukausipalkkaisen työn sijaan kulttuurin ammattilaiset tekevät useimmiten ns. keikkatöitä ja alan työmarkkinat ovat jo nyt poikkeuksellisen joustavat;  kun projekteja tai keikkoja ei ole, myöskään palkkoja ei makseta mutta työvoima on tarvittaessa helposti saatavilla.

Hallitusohjelman mukaanhallitus ratkaisee kulttuurialan ja luovien alojen tekijöiden sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyviä ongelmia osana sosiaaliturvauudistusta. Erityistä huomiota kiinnitetään freelancereiden asemaan.” Lausuntokierroksella oleva esitys sisältää useita kohtia, jotka ovat ristiriidassa edelläkuvatun, taiteilijoiden ja freelancerien työttömyys- ja sosiaaliturvaa koskevan erityiskirjauksen kanssa

Työllistymisen kannustavuuteen liittyvät kirjaukset ovat luovien alojen kannalta tarpeettomia, koska luovan alan työmarkkinat ovat paljon keskimääräistä joustavammat (keikkatyö pääsääntö kuukauspalkan sijaan) eikä  toimialalla ole niitä työhön kannustamisongelmia, joita lakiesityksellä pyritään korjaamaan. Silti esitys koskettaa vahvasti  luovien alojen ammattilaisia.

Esityksen vaikutukset sekä ansiopäivärahan määrään että työssäoloehdon täyttämiseen kohdistuvat nimenomaan niihin henkilöihin, joiden työhistoria on rikkonainen.  Ehdotus työssäoloehdon pidentämisestä nykyisestä 26 kalenteriviikosta eli noin kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen vaikeuttaa merkittävästi ansiosidonnaisen tai peruspäivärahan piiriin pääsyä luovilla aloilla. Vaikutus olisi kulttuurialan ammattilaisille kohtuuton. Lausunto esittää, että työssäoloehdon tuleekin luovilla aloilla pysyä nykyisen mittaisena.

Työssäoloehdon muuttaminen aikaperusteisesta tuloperusteiseksi on sen sijaan kannatettavaa. Kokonaisuuteen liittyy kuitenkin epävarmuuksia epäsäännöllisessä osa-aikatyössä työllistyville palkansaajille esimerkiksi ansiopäivärahan suuruuden suhteen.  Hallituksen esitykseen tuleekin vielä lisätä kokonaisarviointi siitä, miten muutosesitys ratkaisee kulttuurialan ja luovien alojen tekijöiden sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyviä ongelmia ja huomioi erityisesti freelancereiden aseman hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti.

Suojaosasta luopuminen olisi luovilla aloilla erittäin vahingollinen toimenpide. Luovat ry:n mukaan työttömyysturvan suojaosan poistaminen ei kannusta työllistymään vaan päinvastoin kannustaa olemaan ottamatta työkeikkaa vastaan.  Kun työn vastaanottaminen leikkaa itsensätyöllistäjän työttömyyskorvausta, se vähentää työttömän taloudellista intressiä ottaa keikkatyötä vastaan,  heikentää työkyvyn säilymistä ja synnyttää työvoimaongelmia luovan alan yrityksille. Myös lapsikorotuksen poistamisen osalta tulisi arvioida suurella vakavuudella sitä, mikä työttömyyden ensimmäisten kuukausien aikana tosiasiassa edistää ja mikä heikentää työttömäksi jääneen henkilön kykyä hakea uutta työpaikkaa sekä mikä uudistuksista tosiasiassa  kasvattaa byrokratiaa ja kustannuksia.

Yleisellä tasolla lausunto toteaa, että luovilla aloilla ylipäätään kokoaikatyötä on harvoin tarjolla ja vain harvoin työteko perustuu työtunteihin. Siksi  siellä ei tarvita muille aloille ajateltuja työllistymisen lisäkannustimia, vaan kulttuurialan ja freelancerien tyypillisten ongelmien korjaamista hallitusohjelman mukaisesti. Lisäksi lausunto kritisoi sitä, että perusoikeuksia ja laajasti kansalaisia koskettava lainsäädäntömuutosesitys on annettu hyvin lyhyellä aikataululla.