Tekijänoikeusbarometri 2018: piratismille yhä vähemmän ymmärrystä laillisten sisältöpalveluiden käytön yleistyessä

Erityisesti nuoret suhtautuvat hyvin myönteisesti tekijänoikeuksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin, mutta kuluttavat silti mediasisältöjä eniten laillisten palvelujen lisäksi myös laittomista lähteistä, käy ilmi tuoreesta Tekijänoikeusbarometristä. Vuosittaisella tutkimuksella on jälleen selvitetty asenteita tekijänoikeutta ja piratismia kohtaan sekä sisältöjen käyttöä.

Lailliset nettipalvelut hyvin saatavilla
Suurin osa suomalaisista (77%) löytää pääsääntöisesti haluamansa musiikkisisällön internetin laillisista palveluista ja lähes yhtä moni suomalainen (72%) löytää myös haluamansa av-sisällön, kuten elokuvat ja tv-sarjat. Vain joka kymmenes ei löydä haluamaansa musiikkisisältöä ja 14% vastaajista ei löydä haluamiaan av-sisältöjä laillisista palveluista. Ikäjakauma vaikuttaa selvästi vastauksiin: lähes kaikki alle 35-vuotiaat vastaajat löytävät haluamansa sisällön laillisista palveluista, kun taas 50–79 vuotiaiden ikäryhmässä vain noin puolet ilmoittaa löytävänsä haluamansa.
Erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten kyky tunnistaa lailliset palvelut piraattipalveluista on parantunut. Alle 25-vuotiaista jopa 90% uskoo erottavansa laillisen palvelun laittomasta, kun viime vuonna luku oli 75%. Yli 80% 25–34 -vuotiaista tunnistaa laittoman laillisesta, mutta jopa puolelle (48%) yli 50-vuotiaista erojen tunnistaminen on hankalaa. Taloustutkimus arvelee, että varttuneemmissa on enemmän niitä, jotka eivät ylipäänsä löydä tai edes etsi internetistä haluamiaan palveluja.
Kaksi kolmesta vastaajasta (68%) kokee löytävänsä riittävän helposti tietoa kulttuurin ja viihteen laillisista nettipalveluista, kun taas 14% ei koe löytävänsä tätä tietoa. Tästä huolimatta kahdella viidestä suomalaisesta (38%) ja yli puolella alle 35-vuotiaista olisi tarvetta nettisivustolle, joka listaa laillisia musiikki- ja AV-sisällön, kirjojen ja pelien nettipalveluita. Tätä tarkoitusta varten olevaa, TTVK ry:n ylläpitämää Laillisetpalvelut.fi -sivustoa suomalaiset eivät juuri tunne: sivustosta oli kuullut ainoastaan 4% vastaajista.

Piratismille yhä vähemmän ymmärrystä
Suurin osa suomalaisista (58%) ei hyväksy mitään piratismin muotoa. Lähes kolmasosa (30%) hyväksyy kuitenkin lailliseen suoratoistopalveluun, kuten Youtubeen, luvatta laitetun musiikin tai ohjelman katselun. Omaan käyttöön lataamisen laittomista lähteistä hyväksyy enää 9% vastaajista, kun vuonna 2017 vielä 13% ilmoitti hyväksyvänsä sen. Laittomien suoratoistopalvelujen käytön ilmoitti hyväksyvänsä 7% vastaajista. Internettiin luvatta laitetun musiikin, elokuvien tai tv-sarjojen lataamisen sekä laittomien suoratoistopalvelujen käytön hyväksyntä onkin laskenut vuosi vuodelta.
Piratismiin liittyvät konkreettiset teot ovat pysyneet vuoden 2016 tasolla. Laittomasta toiminnasta yleisintä on laittomissa palveluissa luvatta tarjolla olevan sisällön katsominen, kuunteleminen tai pelaaminen, minkä myönsi 12% vastaajista. Alle 25-vuotiaista 27% ja 25–34 -vuotiaista 23% kertoi, että itse tai perheenjäsen on toiminut näin.
Nuorista alle 25-vuotiaista vastaajista myös 12% tunnusti, että he itse tai joku heidän perheenjäsenensä on ladannut sisältöjä luvatta viimeisen vuoden aikana. Kaikista vastaajista 5% tunnusti luvattoman lataamisen, kun vielä vuonna 2015 luku oli 12%.

Suomalaiset suhtautuvat tekijänoikeuksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin positiivisesti
Suurin osa suomalaisista (87%) ja erityisesti alle 35-vuotiaat ja naiset pitävät tekijänoikeuksia tärkeänä asiana. Tekijänoikeudet koetaan myös ennemmin mahdollistavina (41%) kuin rajoittavina (15%); miehet pitävät niitä rajoittavina keskimääräistä useammin. Vastaajista 18% piti tekijänoikeuksia vaikeatajuisena mutta 42% vastaajista koki ne ennemmin helppotajuiseksi. Erityisesti nuorin ikäryhmä eli alle 25-vuotiaat pitävät tekijänoikeuksia helppotajuisena muita useammin.
Suomalaisten suhtautuminen tekijänoikeusjärjestöihin on huomattavan positiivista. Selvä enemmistö vastaajista (85%) pitää tekijänoikeusjärjestöjä tarpeellisina ja valtaosa on sitä mieltä, että järjestöt ovat oikealla asialla (83%). Lisäksi suomalaiset ovat hyvin yksimielisiä siitä, että luovan työn tekijöiden tulee saada tekemästään työstä korvausta sen mukaan, kuinka paljon heidän teoksiaan hyödynnetään. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa on jopa 93% vastaajista.
Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt kahdettatoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina 17.5-8.6.2018 ja sen kohderyhmänä oli 15-79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tutkimukseen haastateltiin 1004 henkilöä.