Tekijänoikeusbarometri 2017: Enemmistö suomalaisista kokee tekijänoikeuden tärkeänä

Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti tekijänoikeuteen sekä tekijänoikeusjärjestöihin ja -korvauksiin, käy ilmi Taloustutkimus Oy:n toteuttamasta jokavuotisesta Tekijänoikeusbarometrista.

54 prosenttia väestöstä on täysin samaa mieltä siitä, että tekijänoikeudet ovat tärkeitä. Lisäksi 30 prosenttia on jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Näin ollen yhteensä 84 prosenttia väestöstä ovat täysin tai jokseenkin samaa mieltä tekijänoikeuden tärkeydestä.

Nuoret aikuiset, 25-34-vuotiaat, erottuvat muista ikäryhmistä keskimääräistä kriittisemmin tekijänoikeuksiin suhtautuvina. Nuorimmat, 15-24-vuotiaat suhtautuvat tekijänoikeuksiin selvästi myönteisemmin kuin nuoret aikuiset.

Tekijänoikeusjärjestöihin suhtaudutaan aiempaa myönteisemmin

Kuten aiempinakin vuosina, vastaajia pyydettiin kertomaan, millaiseksi he kokevat tekijänoikeusjärjestöt. Tulosten perusteella tekijänoikeusjärjestöihin suhtaudutaan nyt selkeästi myönteisemmin kuin vuonna 2016.

Kysytyistä väittämistä tekijänoikeusjärjestöt koetaan ennen kaikkea oikealla asialla oleviksi ja tarpeellisiksi. 82 prosenttia ovat täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että tekijänoikeusjärjestöt ovat oikealla asialla. Järjestöjen tarpeellisuudesta on täysin tai jokseenkin samaa mieltä yhteensä 84 prosenttia. Vuonna 2016 vastaavat luvut olivat molempiin väittämiin 66 prosenttia, joten myönteisissä arvioissa on tapahtunut vuodessa 16-18 prosentin nousu. Kielteisesti tekijänoikeusjärjestöiden tarpeellisuuteen tai oikealla asialla olemiseen suhtautui vain 3-4 prosenttia väestöstä.

Yhteensä 64 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että tekijänoikeusjärjestöt ovat hyödyksi kehitykselle. Tässäkin on tapahtunut selvää nousua, sillä vuonna 2016 vastaava luku oli 50 prosenttia.

Tekijänoikeuskorvaukset koetaan tarpeellisina

Myös järjestöjen keräämiin tekijänoikeuskorvauksiin suhtaudutaan myönteisesti. 82 prosenttia väestöstä on täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että tekijänoikeuskorvaukset ovat tarpeellisia.

23 prosenttia väestöstä on sitä mieltä, että tekijänoikeuskorvaukset ovat liian pieniä. Liian suurina korvauksia pitää seitsemän prosenttia. Valtaosa väestöstä (51 %) asettuu näiden kahden välille.

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt yhdettätoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina 11.9.–10.10.2017, ja sen kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.
Tutkimukseen haastateltiin 1 001 henkilöä.