Lauri Kaira

Luovien alojen kannalta hallitusohjelma ottaa ja antaa

Uuden hallituksen ohjelma näyttäytyy luoville aloille kaksijakoisesti: Luovien alojen edistämisen ja sosiaaliturvan tekstiosuus (OKM:n, TEM:n ja STM:n sektoreilla) on positiivista luettavaa, mutta valtiovarainministeriön arvonlisäveronkorotus oli tosi ikävä yllätys.

Koska koko Suomi osasi odottaa tiukkaa julkisen talouden sopeuttamista, sellaista tiedettiin pelätä myös kulttuurisektorilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksia leikataan asteittain niin, että vuonna 2027 leikkaus on 125 miljoonaa euroa.

Eniten toimialan yllätti alimman arvonlisäverokannan nosto 10 prosentista 14 prosenttiin. Se koskettaa apteekki-, liikunta- ja majoitusalan ohella myös yksityisiä kulttuurialoja eli muun muassa yleisötapahtumia ja kirjoja.  Vaikka julkisen talouden sopeutustoimia osattiin odottaa, yksityissektorin kasvua haittaavat arvonlisäveropäätökset olivat kipeä yllätys korona-ajan menetyksistä toipuvalle kulttuurialalle.

Sinänsä alvien korotukset ovat jatkoa pitkälle linjalle siirtyä tulojen verottamisesta kulutuksen verottamiseen. Silti kohdentaminen ihmetyttää, tuon rahan olisi saanut kerätä mieluummin haittaveroina. Veronmaksajien keskusliiton mukaan hallituksen toimet lisäävät keskituloisen veronmaksajan ostovoimaa vajaalla 17 eurolla kuukaudessa. Aika näyttää, tuleeko tuosta riittävä osa luoville aloille.

Hallitusohjelma lupaa myös konkreettisia parannuksia

Talouslukujen lisäksi hallitusohjelmassa on luonnollisesti paljon tekstejä. Niihin kannattaa tutustua, sillä pitkällä tähtäimellä ne vaikuttavat vähintään yhtä paljon kuin numerot.

Hallitusohjelmassa kultuuria käsitellään aiempia hallitusohjelmia konkreettisemmin. Esimerkiksi taiteilijoiden sosiaaliturvakohta on jo saanut on saanut näyttelijäliitoltakin kehuja.

Periaatetasolla ohjelmassa todetaan, että ”monipuolinen ja arvostettu taide- ja kulttuurielämä on sivistysvaltion tunnusmerkki” ja ”luovilla aloilla sekä tapahtuma-alalla on merkittävä työllisyys- ja kasvupotentiaali” sekä annetaan tärkeä lupaus, että ”huolehditaan taiteen vapaudesta, tekijöiden hyvinvoinnista, osaajien riittävyydestä ja työmarkkinan toimivuudesta”.

Sitten tulee lista toimenpiteitä, joissa näkyy otetun huomioon useita kulttuurialan toiveita. Näihin kuuluvat mm. seuraavat:

– hallitus laatii kulttuuripoliittisen selonteon
– hallitus toteuttaa poikkihallinnollisen luovien alojen kasvustrategian
– Edistetään luovien alojen kansainvälistymistä parantamalla Creative Finlandin toimintaedellytyksiä yhteistyössä ulkoministeriön kanssa
– Suomalaisen taiteen sekä luovien alojen yritysten kansainvälistymisen edellytyksiä parannetaan
– kulttuurialan roolia maakuvatyössä vahvistetaan
– Huolehditaan taiteen vapaudesta, tekijöiden hyvinvoinnista, osaajien riittävyydestä ja työmarkkinan toimivuudesta.
– Kehitetään kasvua vauhdittavia malleja av-alalle sekä muille toimialoille, kuten kirjallisuuteen ja musiikkiin
– hallitus ratkaisee kulttuurialan ja luovien alojen tekijöiden sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyviä ongelmia osana sosiaaliturvauudistusta. Erityistä huomiota kiinnitetään freelancereiden asemaan.
– Toteutetaan e-kirjojen lainauskorvaus sekä edistetään kansallisen e-Kirjaston perustamista.
– Hallitus uudistaa taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön. Tavoitteena on opetuksen saavutettavuuden parantaminen eri taiteenalat huomioiden
– Hallitus vahvistaa lastenkulttuurin saavutettavuutta.
– Arvioidaan tekijänoikeuslainsäädännön kokonaisuudistuksen tarve tekijänoikeusjärjestelmän läpinäkyvyyden sekä lainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden vahvistamiseksi kansallinen liikkumavara huomioon ottaen
– Kirjastopalveluiden saavutettavuudesta huolehditaan hyödyntäen myös omatoimi-lainausta ja kirjastoautoja.
– Arvioidaan tilausohjelmapalveluille asetettavan maksuvelvoitteen käyttöönoton taloudellisia vaikutuksia audiovisuaalisille markkinoille ja alan kasvumahdollisuuksille
– Valtio osallistuu kansallisesti merkittävien kulttuurirakennusten uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin

Luovat ry:n ajama kasvustrategia ohjelmassa

Yksi luovat ry:n päätavoitteista oli saada luoville aloille kasvustrategia, jota toteutettaisiin useamman ministeriön yhteistyönä. Nämä toiveet näkyvät otetun vakavasti huomioon.

Ohjelman mukaan ”Hallitus rakentaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalojen välille pysyvät yhteistyön käytännöt kulttuuri- ja taidealojen elinvoimaa edistävien toimien koordinoimiseksi yhteistyössä alan toimijoiden ja edustajien kanssa.”

Lisäksi ”Hallitus vahvistaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön välistä yhteistyötä. Tavoitteena on esimerkiksi kulttuurin ja taiteen sekä liikunnan laajempi hyödyntäminen ennaltaehkäisevässä sosiaali- ja terveydenhuollossa.”

Koska Suomi tarvitsee kipeästi kasvua, kaikkien kannattaa toivoa, että yllä kuvattu yhteistyö ministeriöiden kesken toimii hyviin. Se on sekä luovien alojen että koko kansakunnan etu.

Sanat muutettava teoiksi

Luovat ry:n päätavoitteet hallitusohjelmaan voi kiteyttää näin: Tehdään ministeriörajat ylittävä luovien alojen elinkeinotoiminnan kasvustrategia. Kehitetään elinkeinotukia luoville aloille sopiviksi. Säilytetään yksityisen kopioinnin hyvitys vakiintuneella tasollaan. Parannetaan itsensätyöllistäjien (freelancerit yms) työttömyysturvaa muun muassa yhdistelmävakuutuksella. Annetaan viranomaisille tehokkaammat tutkimiskeinot kansainvälisiin piraattipalveluihin nähden.Jatketaan tekijänoikeuslain uudistamista yhteistyössä luovien alojen kanssa.

Kuten edellä näkyy, hallitusohjelmassa on paljon näitä elementtejä.  Vaikka sopeutustoimien takia lähdetään liikkeelle takamatkalta, hallitusohjelma tekstit  tarjoavat hyviä onnistumisen mahdollisuuksia. Tärkeintä on nyt muuttaa nämä sanat teoiksi.

Hallituksen onkin tartuttava näihin mahdollisuuksiin määrätietoisesti, jotta hallituskauden kokonaissaldo päätyy sekä taiteilijoiden että luovien alojen elinkeinotoiminnan kannalta kunnolla plussan puolelle.

Koska Suomi tarvitsee kasvua ja työpaikkoja, muuhun Suomella ei ole varaa.