Luovat ry:n EU-tavoitteet

Luovan alan työntekijät ja yrittäjät ovat julkistaneet eurovaaleihin liittyvän EU-tavoitteistonsa. Tavoitteissa muistutamme, että taide ja kulttuuri ovat eurooppalaisten yhteiskuntien kivijalka. Ne luovat arvopohjaamme ja vahvistavat henkistä kriisinkestävyyttämme.

Taide ja kulttuuri ovat  arvokkaita itsessään, mutta niillä on myös välineellistä arvoa: ne edistävät talouskasvua, myönteistä maakuvaa ja kansalaisten henkistä hyvinvointia. Luova ala on kasvava toimiala, joka voi tuottaa lisää kasvua  ja työpaikkoja koko EU:ssa

”Sekä kulttuurin että tekijänoikeussuojan merkitys löytyy EU:n sopimusrakenteesta. Jäsenvaltioiden ja EU:n instituutioiden on sekä suojattava että tuettava luovia aloja ja niiden parissa toimivien ihmisten elinkeinoa, jotta kulttuuri voi rikastuttaa meidän kaikkien elämää”, sanoo Luovat ry:n edunvalvontajohtaja Lauri Kaira.

Tämä edellyttää toimivia sisämarkkinoita, vahvoja tekijänoikeuksia ja rajat ylittäviä keinoja torjua piratismia.

”Luovan alan kehitykseen pitää satsata alan omat tarpeet tunnistaen. Yksi esimerkki tästä on se, että AV-alan yrityksillä tulee edelleenkin olla valinnanvapaus sen suhteen, miten laajalle alueelle ne ostavat ja myyvät sisältöjen esitysoikeuksia. Siksi ns. geoblokkauksen on oltava mahdollista. Tämä on elintärkeää Suomen kaltaiselle pienelle kieli- ja markkina-alueelle”, sanoo Luovat ry:n puheenjohtaja Laura Kuulasmaa.

Kolme pääteemaa

Koska vahva tekijänoikeus on luovan talouden perusta, se voi olla myös EU:n kilpailutekijä. Siksi luovat alat nostaa tavoitteistossaan esille kolme pääteemaa

  1. Kehitetään tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien sääntelyä.  Yhdenmukainen lainsäädäntökehys edistää sisämarkkinoiden toimintaa, innovaatioiden syntyä, investointeja ja uuden sisällön tuotantoa. Se on tärkeää myös ammatin harjoittamisen vapaudelle.
  2. Tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa tulee tehostaa. Nykyisellään EU:n yhtenäiset sisämarkkinat eivät toteudu tekijänoikeuksien täytäntöönpanon osalta. Tarvitaan EU-lainsäädäntöä, joka mm. mahdollistaa tehokkaammat ja vaikutuksiltaan rajat ylittävät dynaamiset kieltomääräykset piraattipalveluita vastaan.
  3. Luovien alojen kehitykseen pitää panostaa. Luova ala on EU:ssa  kasvava toimiala, jonka kehitykseen pitää panostaa sen omat tarpeet tunnistaen. Yrityksillä tulee edelleenkin olla valinnanvapaus sen suhteen, miten laajalle alueelle ne ostavat ja myyvät sisältöjen esitysoikeuksia.  Siksi ns. geoblokkauksen on oltava mahdollista. Tämä on elintärkeää Suomen kaltaiselle pienelle kieli- ja markkina-alueelle.  

 

Luovat ry:n EU-tavoitteet 2024

Taustaa

  • Suomessa luovat alat työllistävät yli 130 000 henkeä. Luovien alojen osuus Suomessa on noin 3,5 % työllisistä ja 3,3 % BKT:sta. 
  • Luovien alojen talouden koko on Suomessa 16,8 miljardia euroa. Tämä luku sisältää alan yritysten liikevaihdon ja yhteiskunnallisten toimijoiden toimintamenot.
  • Luovat alat ovat Suomessa monin verroin suurempi työllistäjä kuin esimerkiksi metsä-, kemian- tai sähkö- ja elektroniikkateollisuus. Luovien alojen BKT-osuus on suurempi kuin esimerkiksi paperiteollisuudella, ravintola- ja majoitusalalla, maataloudella tai tekstiiliteollisuudella. 
  • Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklassa luvataan turvata luovan alan perustana olevat teollis- ja tekijänoikeudet. Lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että unioni ottaa toiminnassaan huomioon kulttuuriin liittyvät näkökohdat.

Kuva: Adobe Stock